Dobrý den,

obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při plánování sociálních služeb v SO ORP Moravské Budějovice, jehož výstupem bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Moravské Budějovice na období 2023 – 2027. Pomocí tohoto výzkumu máte možnost vyjádřit se k Vaší představě o budoucím rozvoji sociálních služeb a svým názorem ho ovlivnit. Vaše spolupráce je dobrovolná, a proto na otázky, které považujete za důvěrné, nemusíte odpovídat. Veškeré údaje, které zde uvedete, budou anonymní a bude s nimi nakládáno jen pro potřeby tohoto průzkumu.

Pokud budete potřebovat bližší informace, uvádíme kontaktní osoby:

 

Potřeby uživatelů sociálních služeb

1)    Kde máte trvalé bydliště? (uveďte pouze město/obec)
2)    Ve kterém roce jste se narodil(a)? 
3)    Pohlaví 
4)    Co podle Vás patří mezi sociální služby?  

5)    Které z níže uvedených sociálních služeb znáte?

Zaškrtněte všechny služby, které znáte.

centra denních služeb,
denní stacionáře,
týdenní stacionáře,
domovy pro osoby se zdravotním postižením,
domovy pro seniory,
domovy se zvláštním režimem,
chráněné bydlení,
azylové domy,
domy na půl cesty,
zařízení pro krizovou pomoc,
nízkoprahová denní centra,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
noclehárny,
terapeutické komunity,
sociální poradny,
sociálně terapeutické dílny,
centra sociálně rehabilitačních služeb,
pracoviště rané péče,
intervenční centra,
zařízení následné péče,
centra duševního zdraví.
 V otázce není uvedena pečovatelská služba, pokud ji znáte, vyplňte toto prosím do otázky 4 a pokud jste ji využili, také pod otázku 6.
6)    Využíváte/ Využil(a) jste v posledních 5 letech některé sociální služby? 
Ano, já osobně
Ano, mí příbuzní
Ne
7)    Podle čeho jste si službu vybíral (a)?

8)    Kde využíváte sociální služby?
přímo ve městě Moravské Budějovice
jinde, kde (více lokalit)
 

Označte všechny vyhovující odpovědi.

13) Co by se podle Vás mělo na fungování sociálních služeb zlepšit?

Označit všechny vyhovující odpovědi.

1) časová dostupnost
2) prostorová dostupnost
3) cenová dostupnost
4) kvalita
5) kapacita
6) aby respektovali Vaše přání a potřeby
7) návaznost na ostatní soc. služby ve městě
8) informovanost občanů o možnostech využití služeb
9) jiné, co:

14) Sociální služby ve městě Moravské Budějovice a okolí jsou:

1 rozhodně ne; 5 rozhodně ano; -1  nedokážu posoudit

  1 2 3 4 5 -1
1) cenově dostupné
1
2
3
4
5
-1
2) vhodně prostorově lokalizované
1
2
3
4
5
-1
3) časově dostupné
1
2
3
4
5
-1
4) kvalitní
1
2
3
4
5
-1
5) potřebné
1
2
3
4
5
-1
6) mají dostatečnou kapacitu
1
2
3
4
5
-1

15) Jakou měsíční částku byste byl(a) schopen(na) za sociální službu vynaložit z rodinného rozpočtu?

16) Uveďte životní situace/oblasti, které by Vás vedly k využití sociálních služeb:

  Životní situace/oblast
1)
2)
3)

17) V případě, že byste se o sebe již nedokázal(a) postarat z důvodu stáří, nemoci, ztráty zaměstnání, kterou z možností byste využil(a)? Např.

1) využít pomoci své rodiny
2) využít pomoci sociální služby
3) využít pomoci svého blízkého okolí
4) jiné, jaké 

18) V případě, že byste musel(a) řešit složitou životní situaci blízkého člena rodiny, který(á) by se o sebe již nedokázal(a) postarat, kterou z možností byste využil(a)?

a) zabezpečit starost o něj za pomoci rodiny
b) zabezpečit starost o něj za pomoci sociální služby
c) zabezpečit starost o něj ve specializovaném zařízení
d) jiné, jaké 

19) Co je pro Vás stěžejní při výběru poskytovatele sociální služby:

1 rozhodně ne; 5 rozhodně ano; -1  nedokážu posoudit

  1 2 3 4 5 -1
1) cena
1
2
3
4
5
-1
2) kvalita
1
2
3
4
5
-1
3) dostupnost časová
1
2
3
4
5
-1
4) dostupnost prostorová
1
2
3
4
5
-1
5) doporučení známých
1
2
3
4
5
-1
6) Jiné (upřesněte níže)
1
2
3
4
5
-1

20) Chtěl(a) byste něco dodat k oblasti sociálních služeb? Konkrétní podněty, náměty, připomínky:

Otázky pro statistické zpracování odpovědí

21) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
1) bez vzdělání nebo základní
2) střední bez maturity
3) střední s maturitou, příp. vyšší odborné vzdělání
4) vysokoškolské

22) Do jaké skupiny dle své ekonomické aktivity patříte?

1) zaměstnanec
2) důchodce
3) student
4) nezaměstnaná/ý
5) podnikatel
6) v domácnosti